Podmínky používání webových stránek společnosti Sandoz

Podmínky používání webových stránek společnosti Sandoz

1. Souhlas s podmínkami používání webových stránek

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti Sandoz s.r.o. (Sandoz). Používání webových stránek je předmětem následujících podmínek (Podmínky) a příslušných právních předpisů. Prosíme, abyste se pečlivě seznámili s Podmínkami před přístupem na tyto webové stránky a před jejich používáním. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si Podmínky pro použití pozorně přečetli, porozuměli jim a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasíte.

2. Používání webových stránek

Informace umístěné na těchto webových stránkách, včetně jakéhokoliv textu, kresby, grafiky, designu, loga, ikony, obrázku, audio a video záznamu, fotografie, programu a technologií, jakož i internetových stránek jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu (Informace) jsou předmětem autorských práv společnosti Sandoz (popř. jiné společnosti ze skupiny Novartis). Informace můžete užívat (stáhnout, zobrazit nebo vytisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Nejste oprávněni tyto Informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sandoz. Kopie Informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena nebo se k Informacím vztahují. Veškeré InformaceS výjimkou udělení souhlasu k užívání Informací pro osobní nekomerční účely Vám není ve vztahu k Informacím udělena žádná licence nebo jiné oprávnění. Společnost Sandoz nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím Informací nedojde k porušení práv třetích osob. Informace umístěné na těchto webových stránkách se vztahují výlučně ke společnosti Sandoz a jejímu působení v České republice, není-li výslovně uvedeno jinak.

3. Práva k nehmotným statkům

Tyto webové stránky obsahují odkazy na ochranné známky, obchodní značky, označení výrobků, patenty, majetkové informace, technologie, výrobky, postupy a další práva k nehmotným statkům společnosti Sandoz, jiných společností ze skupiny Novartis nebo třetích osob. Jakékoliv použití těchto práv bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sandoz, s výjimkou způsobu užití výslovně dovolených v těchto Podmínkách, je výslovně zakázáno a může představovat porušení příslušných právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Ve vztahu k těmto právům Vám není udělena žádná licence ani jiné oprávnění.

4. Správnost Informací

Společnost Sandoz vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a správnost Informací umístěných na těchto webových stránkách. Přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a dle uvážení společnosti Sandoz opraveny. Dále Vás upozorňujeme, že nemusí být vždy dokončena poslední aktualizace Informací. Společnost může kdykoli, bez upozornění, upravit jakékoliv Informace umístěné na webových stránkách Společnosti. Společnost Sandoz ani jiná osoba podílející se na vytváření či zprovoznění těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, bez omezení, přímých, nepřímých či následných škod vzniklých v souvislosti s přístupem k těmto webovým stránkám, jejich užíváním nebo nemožnosti užívat tyto webové stránky, ani za jakékoliv chyby nebo opomenutí týkající se obsahu webových stránek. Toto omezení zahrnuje i jakékoliv škody na Vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním Vašeho počítačového zařízení. Prezentace zboží nebo služeb na internetových stránkách se nepovažuje za návrh dodat zboží nebo poskytnout službu ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zdravotní informace

Tyto webové stránky mohou obsahovat všeobecné informace vztahující se na různé zdravotní problémy a jejich léčbu. Takové informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotním odborníkem. Pacienti by neměli používat informace obsažené na webových stránkách pro vlastní diagnózu zdravotních problémů. Je třeba, aby pacienti vždy vyhledali pomoc lékaře nebo jiného zdravotního odborníka.

6. Ochrana osobních údajů a informací

Prosím, seznamte se před vstupem na webové stránky se Zásadami pro ochranu osobních údajů (klikněte zde). Přístup k jednotlivým webovým stránkám společnosti Sandoz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů. V takovém případě bude společnosti Sandoz dodržovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. S výhradou podmínek uvedených v Zásadách pro ochranu osobních údajů jsou jakákoliv emailová korespondence, informace nebo jiné materiály, které nám zašlete, včetně všech údajů, dotazů, připomínek či návrhů, považovány za nedůvěrné a nechráněné a stávají se vlastnictvím společnosti Sandoz. Společnost Sandoz je oprávněna využít jakoukoliv myšlenku, koncept, know-how nebo techniku obsaženou v takové komunikaci pro jakýkoliv účel, včetně, bez omezení, vývoje, výroby a marketingu svých výrobků.

7. Odkazy na webové stránky

Na tyto webové stránky společnosti Sandoz může být odkazováno ze stránek třetích osob, nad nimiž nemá společnost Sandoz žádnou kontrolu a které nepodléhají jejímu schválení. Proto společnost Sandoz nenese odpovědnost za obsah stránek, ze kterých je na tyto webové stránky odkazováno. Chcete-li použít odkaz na webové stránky společnosti Sandoz, můžete se odkázat pouze na jejich úvodní domovskou stránku (home page). Odkaz na jiné strany těchto webových stránek je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sandoz zakázán. Dále je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sandoz zakázáno vložit tyto webové stránky do rámce jiných webových stránek. Tato webová stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Zásady pro ochranu osobních údajů společnosti Sandoz nemusí být na jiných stránkách platné. Společnost Sandoz nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z těchto webových stránek ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sandoz nejste oprávněni odkazovat v rámci těchto webových stránek na jiné stránky.

8. Umístění komunikace třetích osob na webových stránkách

Ačkoliv společnost Sandoz může monitorovat nebo prohlížet diskuze, chaty, poštu či jiné přenosy zpráv na těchto webových stránkách, nemá povinnost tak činit a nemá odpovědnost za obsah této komunikace ze strany třetích osob, včetně jakýchkoli chyb, hanobení, urážek, pomluv, lží, obscénností, pornografie, neuctivých prohlášení nebo nepřesností zahrnutých v takové komunikaci. Je zakázáno posílat nebo přenášet jakékoliv nezákonné, výhružné, urážející, obscénní, skandalizující, pobuřující, pornografické anebo neuctivé materiály či materiály obsahující pomluvy anebo jakýkoliv materiál, který může představovat jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, porušení občanskoprávních předpisů nebo jiné porušení právních předpisů. Společnost Sandoz bude plně spolupracovat s příslušnými orgány a soudy, které požádají o informaci o identitě osoby, která takovou komunikaci na webové stránky umístila.

9. Následky porušení Podmínek

Pokud bude zjištěno, že došlo k porušení těchto Podmínek, společnost Sandoz může ihned přistoupit bez upozornění k nápravnému opatření, včetně odstranění jakékoliv komunikace či jiné informace umístěné uživatelem na tyto webové stránky a znemožnění uživateli používat služby společnosti Sandoz. V případě, že byla Vaším jednáním způsobena společnosti Sandoz škoda, je oprávněna domáhat se dle vlastního uvážení její náhrady.

10. Úpravy Podmínek

Společnost Sandoz si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez předchozího upozornění. Úprava Podmínek je platná dnem zveřejněním na webových stránkách. Je tedy na vás, abyste pravidelně navštěvovali tyto webové stránky a kontrolovali aktuální znění Podmínek, kterými jste při užívání webových stránek vázáni.

Tyto Podmínky byly zveřejněny dne (DATE OF GO-LIVE) a od tohoto data jsou platné a účinné.