Pravidla pro ochranu osobních údajů společnosti Sandoz

Pravidla pro ochranu osobních údajů společnosti Sandoz

Tato pravidla obsahují informace o tom, jakým způsobem společnost Sandoz s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 41692861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložka C3786 (dále jako „Sandoz“) zpracovává informace o fyzických osobách (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla se vztahují pouze na informace, které od Vás shromáždíme prostřednictvím našich webových stránek www.cz.exoderil.com (dále jen „Webové stránky“) a s tím souvisejících on-line zdrojů, které zároveň zobrazují odkaz na tato Pravidla. Tato Pravidla se nevztahují na informace získané z jiných zdrojů. Přístupem na Webové stránky, jejich používáním a/nebo poskytnutím osobních údajů potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Pravidly a že jste jim porozuměli. Pravidla dále vysvětlují, jakým způsobem a v jakých případech společnost Sandoz shromažďuje Vaše osobní údaje.

 

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Termín „osobní údaje“ odkazuje na informace jako je Vaše jméno, datum narození, e-mailová či poštovní adresa, IP adresa, telefonní číslo nebo další osobní údaje, které mohou být použity pro Vaši identifikaci.

 

2. Účel zpracování osobních údajů 

Většina našich služeb nevyžaduje jakoukoliv formu registrace, což Vám umožňuje navštěvovat naše Webové stránky bez toho, abyste nám museli sdělovat Vaši identitu. Avšak některé služby registraci vyžadovat mohou. Pokud se v takovém případě u společnosti Sandoz zaregistrujete, bude třeba, abyste nám sdělili některé Vaše osobní údaje (poskytnutí některých osobních údajů je nezbytné, poskytnutí některých osobních údajů je dobrovolné) a případně si zvolili uživatelské jméno a heslo. Společnost Sandoz shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro konkrétní a omezené účely, o kterých Vás při požadování Vašich osobních údajů informuje. Společnost Sandoz například může shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje za účelem poskytování služeb či produktů a jejich reklamace, vyúčtování za Vámi požadované produkty a služby, nabídky produktů a služeb, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, případně pro komunikaci s Vámi za jiným účelem. Společnost Sandoz uchovává Vaše údaje po dobu, která je nezbytně nutná pro stanovené účely, a je v souladu se všemi příslušnými zákonnými či etickými požadavky, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

 

3. Předání osobních údajů 

Společnost Sandoz Vaše osobní údaje neprodá, nesdělí a ani jinak nepřevede na žádnou třetí stranu s výjimkou těch, které jsou uvedeny v těchto Pravidlech.

Pro stejné účely, jako jsou účely uvedené v těchto Pravidlech a na základě zásady přístupu pouze k informacím, které potřebují k dosažení těchto účelů:, mohou k Vašim osobním údajům získat přístup nebo je obdržet i třetí strany a následující kategorie příjemců:

 • pracovníci společnosti Sandoz (včetně pracovníků, oddělení nebo jiných společností skupiny Novartis);
 • subjekty, které pro společnost Sandoz fungují jako dodávatelé a poskytovatelé služeb a produktů (vč. poskytovatelů služeb IT informačních systémů, cloudových služeb, databází a vč. poskytovatelů konzultačních služeb);
 • obchodní partneři společnosti Sandoz, kteří společně s ní nabízejí její výrobky nebo služby;
 • jakákoli třetí strana, na kterou společnost Sandoz převede nebo s ní obnoví jakékoli z práv nebo povinností společnosti Sandoz;
 • poradci a externí právníci společnosti sandoz, a to zejména v souvislosti s prodejem nebo převodem jakékoliv části společnosti Sandoz nebo jejího majetku.

Výše uvedené třetí strany jsou smluvně zavázána a povinny chránit důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny i předány kterémukoli vnitrostátnímu a/nebo mezinárodnímu regulačnímu nebo donucovacímu veřejnému orgánu či soudu, a to v případě že společnost Sandoz je povinna tak učinit na základě příslušných právních předpisů, popřípadě na žádost uvedených subjektů.

Vaše osobní údaje, shromažďované společností Sandoz, mohou být rovněž zpracovávány, zpřístupněny nebo uloženy v jiné zemi, než se nachází společnost Sandoz, a ve které nemusí být k dispozici stejná úroveň ochrany osobních údajů. Předáme-li Vaše osobní údaje externím společnostem v jiných jurisdikcích, zajistíme ochranu vašich osobních údajů tím, že:

 • uplatníme úroveň ochrany vyžadovanou v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů/soukromí vztahujícími se na Sandoz;
 • budeme jednat v souladu s našimi zásadami a standardy platnými pro Sandoz sídlící v Evropském hospodářském prostoru (tj. členské státy EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko, dále jen „EHP“), pokud není uvedeno jinak;
 • Vaše osobní údaje budou převáděny pouze na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Pro účely převodu osobních údajů v rámci skupiny Novartis byla touto skupinou přijata závazná firemní pravidla, systém zásad, pravidel a nástrojů, poskytovaných evropským právem, v úsilí zajistit efektivní úroveň ochrany údajů týkající se převodů osobních údajů mimo území EHP a Švýcarska.

 

4. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit

Následující práva můžete uplatnit za podmínek a v mezích stanovených zákonem:

 • právo na přístup k vlastním osobním údajům, které Sandoz zpracoval, a pokud se domníváte, že jakékoli s Vámi související informace jsou nesprávné, zastaralé nebo neúplné, požádat o jejich opravu nebo aktualizaci;
 • právo požadovat vymazání svých osobních údajů nebo jejich omezení na konkrétní kategorie zpracování;
 • právo kdykoli odvolat poskytnutý souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování před takovým odvoláním;
 • právo zcela nebo částečně zpochybnit zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitky proti přímé marketingové komunikaci;
 • právo požádat o přenosnost, tj. aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly vráceny Vám nebo převedeny na vámi vybranou osobu v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu bez jakýchkoli překážek na naší straně a v souladu s vašimi závazky důvěrnosti.

Máte-li nějaký dotaz nebo chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete poslat e-mail na adresu privacy.czech@sandoz.com spolu se skenem Vašeho průkazu totožnosti (dále jen „Sken“) pro účely identifikace, přičemž se rozumí, že tyto údaje použijeme pouze k ověření Vaší totožnosti a Sken nebudeme dále uchovávat. Při zasílání Skenu se ujistěte, že jste zakryli svoji fotografii a číslo národního registru nebo jeho ekvivalent.

Nejste-li spokojeni s tím, jak společnost Sandoz zpracovává Vaše osobní údaje, obraťte se na našeho Pověřence pro ochranu údajů (dále jen „Pověřenec“), a to prostřednictvím e-mailové adresy global.privacy_office@novartis.com. Pověřenec Vaši záležitost přešetří.

 

5. Bezpečnost a důvěrnost 

Aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které společnost Sandoz shromažďuje on-line, využívá společnost Sandoz datové sítě, které jsou mimo jiné chráněny standardními firewally a hesly. I přesto, že nemůžeme zabránit jakýmkoliv ztrátám, změnám nebo jakémukoliv zneužití dat, snažíme se těmto případům přijetím nezbytných technických a organizačních opatření zabránit.

 

6. Použití softwaru Google Analytics

Pro racionalizaci svých Webových stránek Používá společnost Sandoz analytický software Google Analytics (dále jen “Google Analytics“), a to konkrétně pro:

 • optimalizaci provozu na a z korporátních stránek; a
 • integraci a optimalizaci Webových stránek, kde je to vhodné.

Tzv. „Google analýza“ je služba nabízená společností Google Inc. (dále jen “Google”), která tvoří detailní statistiky o provozu webových stránek, o zdrojích tohoto provozu. Analýza Google využívá “Cookies” uložených ve Vašem počítači a pomáhá analyzovat způsob, jakým uživatelé webové stránky využívají. Informace vytvořené s pomocí Cookies o používání našich stránek, které obsahují Vaši IP adresu, budou anonymizovány s pomocí patřičných nastavení (funkce “anonymizeip” nebo obdobná) a přeneseny na servery společností Google ve Spojených státech Amerických. Pro další informace o tom, jak funguje IP anonymizace, navštivte prosím webové stránky společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Jménem společnosti Sandoz využije společnost Google informace generované prostřednictvím Cookies pro účely:

 • zhodnocení využívání výše zmíněných Webových stránek;
 • zpracování hlášení o aktivitě výše uvedených Webových stránek, které společnosti Sandoz poskytne pro účely dalších analýz.

Společnost Google může výše uvedené informace předávat třetím stranám  za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo pokud třetí strana zpracovává údaje jménem společnosti Google. V žádném případě nesmí společností Google kombinovat nebo přiřazovat Vaši IP adresu k jiným údajům uloženým společností Google.

Předcházet nebo zastavit instalaci a uložení Cookies lze ovlivnit v nastavení Vašeho prohlížeče s pomocí stažení a instalace volně přístupného Opt-out Browser Add-on dostupného na webové tomto linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Prosím, vemte na vědomí, že v takovém případě nebudete schopni plně využívat všechny funkce našich Webových stránek.

Využíváním Webových stránek společnosti Sandoz vyjadřujete souhlas se zpracováním jakýchkoliv osobních údajů, které společnost Google získala způsobem a k účelu popsanému výše.

Podrobnější informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete na tomto linku: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html).

 

7. Osobní údaje a děti

Většina služeb, které jsou dostupné na Webové stránce, jsou určeny pro osoby starší 18 let. Každá osoba, která požaduje informace o léčivých přípravcích určených pro užívání dětmi, musí být starší 18 let. Společnost Sandoz nebude vědomě shromažďovat, používat či zveřejňovat osobní údaje o osobách mladších 18 let, a to bez předchozího souhlasu odpovědných osob (např. rodiče nebo opatrovníka). Odpovědné osobě společnost Sandoz poskytne:

 • informaci o konkrétních typech osobních údajů shromažďovaných o nezletilých osobách;
 • příležitost požadovat jejich odstranění.

 

8. Odkazy na další webové stránky 

Tato pravidla se týkají pouze Webových stránek společnosti Sandoz, nikoliv webových stránek třetích osob. Společnost Sandoz může poskytnout odkazy na ostatní webové stránky, o kterých se domnívá, že by mohly zajímat návštěvníky jejích Webových stránek. Společnost Sandoz usiluje o to, aby její Webové stránky plnily ty nejvyšší standardy. Společnost Sandoz však nemůže garantovat standardy všech webových odkazů, které poskytuje, případně být odpovědná za obsah takových stránek.